Розробка та виробництво комплексних добрив "Ярило"

Агроном консультант Агроном консультант Відділ збуту
Островський Т.Л.         Русін О.О.                     0673230979
0671013199                   0681432616                   0443602504
                          Email: yarylo.gc@gmail.com

Тритікале озиме

Тритікале – штучно створений селекціонерами гібрид жита та пшениці. В Україні поширені в основному озимі форми (2-річні). Рослини тритікале сильно кущаться, мають високу морозостійкість (більшу ніж в пшениці), стійкі до грибкових та вірусних захворювань, мать високий вміст білку в зерні та менш вимогливі до родючості ґрунтів, оскільки їхня коренева система дуже фізіологічно активна. Вирощується як продовольча і зернофуражна культура.

Tritikale1

Особливо добре ця культура реагує на внесення мікроелементів на ґрунтах з низьким їх вмістом. Борні добрива під тритікале вносять на дерново-підзолистих, дерново-глеєвих, торфових та сірих лісових ґрунтах. На цих же ґрунтах, легких за механічним складом (супіщаних і піщаних), необхідно застосовувати мідні добрива. Цинкові добрива використовують на дерновий-карбонатних ґрунтах, чорноземах, дерново-підзолистих ґрунтах з високим вмістом фосфору і добре провапнованих. Застосування мікродобрив збільшує врожайність культури, покращує якість зерна, підвищує стійкість рослин до несприятливих чинників (засуха, низька температура, ураження хворобами і ін.).

Магній (Mg) — бере участь у синтезі АТФ — носія енергії в рослинах, входить до складу хлорофілу та активує фотосинтетичну діяльність, процес дихання, забезпечує перетворення азоту в білки, переносить фосфор в органи рослин. Підвищує урожайність. Нестача магнію особливо проявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу. Основні симптоми – міжжилковий хлороз (світло-зелені плями) листя.

Марганець (Мn) — впливає на проходження процесів фотосинтезу, дихання, синтезу білків, вуглеводів та азотного обміну; поліпшує використання рослинами як нітратного, так і амонійного азоту; сприяє синтезу та підвищенню вмісту цукрів у листках озимої пшениці, забезпечуючи вищу морозо- і зимостійкість, підвищує врожайність. Найбільше засвоюється марганець від фази кущіння до колосіння.

Мідь (Сu) — позитивно впливає на фотосинтез та синтез білка, формування генеративних органів, стійкість до грибкових та бактеріальних хвороб, збільшує стійкість до вилягання, посухо- та жаростійкість, зимостійкість рослин; сприяє кращому засвоєнню азоту. Нестача міді зумовлюється високими нормами мінеральних добрив, вапнуванням ґрунтів, високими температурами ґрунту та повітря. Пшениця дуже чутлива до нестачі міді, особливо при підвищенні норми внесення азотних добрив до 90-120 кг/га і більше.

Бор (B) — відіграє важливу функцію у синтезі вуглеводів, їх перетворенні і перенесенні, а також в окислювально-відновлювальних процесах, білковому і нуклеїновому обміні, синтезі стимуляторів росту, зумовлює активність ферментів, осмотичні процеси, нагромадження у рослинах вітамінів; сприяє синтезу хлорофілу та асиміляції С02; підвищує посухо- і солестійкість. 

Цинк (Zn) — бере участь у багатьох фізіологічних процесах, що відбуваються в рослині, зокрема у фотосинтезі, синтезі амінокислот, хлорофілу, органічних кислот, вітамінів тощо, в окислювально-відновлювальних процесах, обміні вуглеводів, ліпідів, фосфору, сірки. За рахунок стабілізації дихання при зміні температурних умов цей мікроелемент підвищує жаро-, посухо- та морозостійкість рослин, вміст білка, стійкість до ураження хворобами. Перешкоджають засвоєнню цинку високі норми азоту, фосфору і вапна і низька температура ґрунту.

Молібден (Мо) — бере участь у синтезі амінокислот і білків, регулює процес трансформації азоту в рослині, активізує проходження окислювально-відновлювальних процесів у рослинах, бере участь у вуглеводному обміні та в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу. Підвищує вміст білка в продукції. Особливо ефективним є застосування молібдену на кислих ґрунтах. Він сприяє засвоєнню азоту і фосфору, поліпшує живлення рослин кальцієм, покращує засвоєння заліза.

Залізо (Fe) — споживається рослинами в найбільшій кількості (виноситься від 0,6 до 9,0 кг/га). Залізо відіграє важливу роль в окислювально-відновлювальних реакціях як компонент ферментів, забезпечує синтез хлорофілу, без заліза хлорофіл не син­тезується. Нестача заліза призводить до зменшення інтенсивності фотосинтезу, на молодих рослинах видно міжжилковий хлороз. Має велике значення для проходження процесів дихання. Характеризується фунгіцидними властивостями. Перешкоджає засвоєн­ню заліза висока вологість ґрунту.

Позакореневе підживлення добривами ЯРИЛО Зерновий впливає на підвищення врожайності, поліпшенню процесів фотосинтезу, обмінних реакцій та стійкості, впливу окремих мікроелементів на підвищення стійкості рослин проти хвороб.

Добрива „ЯРИЛО”
– це комплексні добрива, що містять оптимальний набір і збалансовану кількість мікроелементів в доступній для рослин хелатній формі, хімічний склад якого повністю відповідає потребам культури.
Добриво Склад добрива, г/л
N Р2О5 К2О MgO 3 Fe Mn B Zn Cu Mo
ЯРИЛО  Зерновий 80,0 52,0 38,0 1,4 10,0 4,0 2,0 15,0 0,05
ЯРИЛО  Активний старт 60,0 120,0 60,0 4,4 1,4 0,5 0,3 0,7 0,5 0,05
ЯРИЛО Ефективний налив 2,2 85,0 200,0 5,3 0,5 2,0 1,0 0,6 0,6 0,05
ЯРИЛО Продуктивний ріст 60,0 85,0 110,0 5,3 0,5 2,0 1,0 0,6 0,6 0,05

Позакореневе підживлення добривами „ЯРИЛО сприяє:

  • підвищенню життєздатності насіння;
  • стимулюванню росту та розвитку рослин;
  • посиленню стійкості рослин до хвороб;
  • зростанню продуктивної кущистості;
  • покращенню якості зерна ;
  • формуванню насіння з більш високими посівними властивостями;
  • збільшенню урожайності культури на 10-15 %.

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення комплексними добривами для тритікала

Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л(кг)/га(т) Значення
1 Обробка насіння ЯРИЛО Активний старт + ЯРИЛО Продуктивний ріст 0,5+0,5 підвищення якості посівного матеріалу (енергія проростання і схожість)
2 Початок  кущення ЯРИЛО Активний старт 2-3 зміцнення кореневої системи;посилення кущення;

зростання вмісту цукрів у вузлі кущення (підвищення зимостійкості рослин);

3 Кущення (весна) ЯРИЛО Зерновий 2-4 інтенсивне збільшення площі листової поверхні та зміцнення кореневої системи;
4 Вихід в трубку ЯРИЛО Продуктивний ріст 2-3
5 Початок колосіння ЯРИЛО Ефективний налив 3-4 підвищення врожайності та покращення показників якості зерна ; підвищення стійкості рослин до хвороб

Позитивні результати отримані як за одночасного так і за вибіркового застосування добрив.

Добрива ЯРИЛО є нетоксичними для людей та бджіл, не викликають алергії та екологічно безпечні.

~ Прайс ~

Створено: 2015-01-17