Розробка та виробництво комплексних добрив "Ярило"

Агроном консультант Агроном консультант Відділ збуту
Островський Т.Л.         Русін О.О.                     0673230979
0671013199                   0681432616                   0443602504
                          Email: yarylo.gc@gmail.com

Соняшник

Соняшник – це основна олійна культура України. На формування 1 т насіння і відповідної кількості вегетативних органів соняшник виносить з ґрунту 40-55 кг N, 15-25 кг P2O5, 100-150 кг K2O та велику кількість мікроелементів. Він є калієфільною культурою, здатною засвоювати фосфор і калій з важкорозчинних сполук ґрунту і добрив. Має добре розвинену кореневу систему, яка проникає на глибину 3-4 м, а у горизонтальному напрямку — на 0,8-1,2 м. Це дає змогу рослинам засвоювати вологу та елементи живлення з глибоких шарів ґрунту.

Соняшник є культурою, вимогливою до сівозміни. Проте, дуже часто його висівають на одному полі через кожні 3-4 роки, що призводить до появи симптомів дефіциту мікроелементів і зниження продуктивності культури. Критичними фазами у потребі культури в мікроелементах є фази поява 6-8 пари листків та цвітіння. Культура дуже чутлива до нестачі бору, особливо під час посухи та на карбонатних ґрунтах.

sunflower

Бор (B) Істотно впливає на вуглеводний і білковий обміни та інші біохімічні процеси в рослинах. За його нестачі порушується перехід вуглеводів і крохмалю із листків в інші органи, внаслідок чого гальмується процес фотосинтезу, незадовільно забезпечується вуглеводами коренева система та погіршується її розвиток. Він відіграє важливу роль у розвитку репродуктивних органів. Майже не рухається з нижньої частини рослини до точки росту, тобто не піддається повторному використанню. Цей мікроелемент підвищує посухостійкість і солестійкість рослин. Нестача бору посилюється за надмірного внесення калійних добрив і вапна. Борне голодування супроводжується порушенням вуглеводного і білкового обміну.

Марганець (Мn) Фізіологічне значення марганцю полягає у тому, що він бере участь в окисно-відновних реакціях у рослинних клітинах і пов’язаний з діяльністю окиснювальних ферментів – оксидаз. У разі нестачі цього елемента знижується інтенсивність окисно-відновних процесів і синтезу органічних речовин у рослинах.

Марганець бере участь і в переміщенні речовин по органах рослин. Він відіграє важливу роль у процесах засвоювання рослинами амонійного та нітратного азоту. При амонійному живленні рослин він діє як сильний окисник, а при нітратному – як сильний відновник. Отже, у разі нестачі марганцю порушується відновлення нітратного азоту, що призводить до нагромадження нітратів у тканинах рослин – досить негативного явища.

Марганець бере участь не тільки в процесі фотосинтезу, а й у синтезі вітаміну С. За нестачі марганцю в рослинах знижується синтез органічних речовин, зменшується вміст хлорофілу в рослинах, що призводить до захворювання їх на хлороз. Перешкоджають засвоєнню марганцю низька вологість повітря, низька температура ґрунту і похмура погода. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, а на кислих  — доступність його висока. Найкраще вносити у період найбільшого розвитку листкової поверхні і у фазі бутонізації. Це другий за своїм значенням мікроелемент для ріпаку.

Цинк (Zn) Під впливом цинку підвищується загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин. Велике значення цинку в окисно-відновних реакціях дихання, у регулюванні синтезу АТФ, в обміні ауксинів і РНК.

Цинк позитивно впливає на жаростійкість рослин і формування зернівок в умовах суховіїв, де він сприяє нагромадженню в квітках органічних кислот, як захисних речовин. Крім того, цей елемент підвищує холодостійкість рослин.

За нестачі цинку порушується синтез білку і його вміст у рослинах зменшується. Це пояснюється тим, що за його нестачі в рослинах нагромаджуються аміди та амінокислоти, тобто розчинні азотні сполуки. Перешкоджають засвоєнню цинку високі норми фосфору і вапна, низька температура ґрунту.

Залізо (Fe) Залізо бере активну участь у процесах обміну речовин в рослинному організмі, входить до складу ферментів, активізує дихання, впливає на утворення хлорофілу. Залізо входить до складу ферментів, що перш за все беруть учать в окисно-відновних реакціях, це — пероксидаза, каталаза, цитохромоксидази, НАД-Н-ци-тохром-С редуктаза. Ключове положення цитохромів (залізовмісних білково-порфіринових сполук) в обміні речовин пов’язане з транспортом електронів від дихального субстрату до молекулярного кисню. Системи цитохромів – невід’ємна частина складного механізму фотосинтезу. На відміну від цитохромів, залізовмісний білок фередоксин, також є носієм електронів, містить залізо, неміцно пов’язане з сіркою по типу сульфіду. За допомогою фередоксину здійснюється фосфорилювання, при якому енергія світла перетворюється на хімічну енергію, що накопичується в АТФ і НАДФ. Характеризується фунгіцидними властивостями для рослин. Нестача заліза призводить до зменшення інтенсивності фотосинтезу, на молодих рослинах відмічається хлороз. Перешкоджає засвоєн­ню заліза висока вологість ґрунту. 

 Потреба культури у мікроелементах задовільняється за рахунок проведення позакореневих підживлень. Їх розпочинають проводити після утворення 4-5 пар листків, коли відбувається інтенсивний ріст рослин і закладаються кошики. Найкраще застосовувати мікродобрива у вигляді хелатів і поєднувати їх внесення з обробкою посівів пестицидами. Цей захід гарантовано забезпечує рослини мікроелементами у найдоступніших формах у критичний період розвитку, що стимулює коренеутворення і закладання кошика, а відповідно і підвищення продуктивності рослин.

Мікродобрива ЯРИЛО” — амінокислоти, гумати, ПАР, фітогормони.
– це комплексні мікродобрива, що містять оптимальний набір і збалансовану кількість мікроелементів в доступній для рослин хелатній формі, хімічний склад якого повністю відповідає потребам культури.
Мікродобриво Склад мікродобрива, г/л
N Р2О5 К2О MgO SО3 Fe Mn B Zn Cu Mo Сo
ЯРИЛО Олійний 80,0 34,0 24,0 1,0 10,0 10,0 5,0 1,5 0,15 0,004
ЯРИЛО  Активний старт 60,0 120,0 60,0 4,4 1,4 0,5 0,3 0,7 0,5 0,05
ЯРИЛО Ефективний налив 2,2 85 200 5,3 0,5 2,0 1,0 0,6 0,6 0,05
ЯРИЛО  Бор 120,0

Позакореневе підживлення мікродобривами „ ЯРИЛО сприяє:

  • підвищенню життєздатності насіння;
  • стимулюванню росту та розвитку рослин;
  • зміцненню кореневої системи;
  • активному наростанню вегетативної маси;
  • посиленню стійкості рослин до хвороб, особливо спричинених грибами;
  • закладанню репродуктивних органів з більшою кількістю квіток у кошику та більшою кількістю кошиків;
  • більш рівномірному розвитку та достиганню врожаю;
  • зростанню вмісту олії в насінні до 3%;
  • збільшенню урожайності культури на 10-20 %;
  • подовження лежкості насіння.

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення комплексними мікродобривами для соняшнику

   № Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л(кг)/га(т) Значення
    1 Фаза 3-4 пар листків ЯРИЛО Активний старт  2-3  зміцнення кореневої системи, інтенсивне нарощування вегетативної маси, підвищення врожайності і олійності насіння
    2 Фаза 6-8 пар листків ЯРИЛО Олійний  2-4 підвищення стійкості до хвороб, стимулюється вегетативний та генеративний розвиток рослини, покращення фотосинтетичної діяльності листового апарату, поліпшення синтезу білків
ЯРИЛО Бор 1-2
3 Фаза утворення кошика ЯРИЛО Олійний  2-4 підвищує урожайність культури і вміст олії в насінні
ЯРИЛО Ефективний налив 3-4

Позитивні результати отримані як за одночасного так і за вибіркового застосування мікродобрив.

Мікродобрива ЯРИЛО є нетоксичними для людей та бджіл, не викликають алергії та екологічно безпечні.  

Результати досліджень Інституту агроекології і природокористування НААН України  

Урожайність та якість соняшника гібриду Сонячний настрій при застосуванні добрива-біоактиватора «Активний старт» Ярило тм   ,2014 р.

Варіант Урожайністьц/га Вміст,% Масатисячі насінин,г
жир білок
Контроль 31,8 45,4 16 42,5
Гумісол,8 л/га 33 47,3 11,4 45,8
«Активний
старт»0,5л/га
33,6 48,7 16,5 54,2
«АктивнийСтарт»8л/га 34,5 50,4 16,9 55,6

 

 

~ Прайс ~

Створено: 2015-01-20